partnerzy partner - SM Swarzędz partner techniczny - Inea

REKRUTACJA DO NOWEJ, DWUJĘZYCZNEJ KLASY W PLEWISKACH

Udostępnij

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach otwiera jeden oddział klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim. W procesie rekrutacji do tego oddziału mogą wziąć udział uczniowie klas VI z terenu Gminy Komorniki oraz uczniowie spoza Gminy.

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

W naszej szkole nauczanie dwujęzyczne będzie prowadzone na przedmiotach takich jak: biologia i geografia.

Terminarz rekrutacji

 III. Terminarz rekrutacji

 25 maja – 10 czerwca – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej,

18 czerwca godz. 12.00 – przeprowadzenie na terenie szkoły sprawdzianu predyspozycji językowych (test zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i zasad adekwatnych dla organizacji egzaminu ósmoklasisty przewidzianych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

24 czerwca godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista
wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).

Od 26 czerwca do 2 lipca – dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI.

3 lipca godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista kandydatów
zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).

do 3 do 6 lipca do godz. 10.00- złożenie przez rodziców potwierdzania woli zapisu dziecka do
klasy VII szkoły podstawowej dwujęzycznej (
załącznik nr 3 – dostarczony osobiście lub przesłany skan
podpisanego przez rodziców dokumentu).

Brak potwierdzenia woli przez rodziców jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu
postępowania rekrutacyjnego.

6 lipca godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnej stronie internetowej
oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA

http://sp2plewiska.edu.pl

Warunki przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych  w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910) art. 4 pkt 4, art. 25 pkt 1-2, art. 139 pkt 1-4

I. Informacje ogólne

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach otwiera jeden oddział klasy VII dwujęzycznej, w którym nauczanie będzie prowadzone w dwóch językach: polskim oraz niemieckim będącym drugim językiem nauczania na przedmiotach: biologia, geografia.

W celu przeprowadzenia naboru dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

II. Warunki przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych

1. Sprawdzian jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych przedmiotów w tym języku. Składa się z ćwiczeń, które nie sprawdzają wiedzy kandydatów lecz odwołują się do ich umiejętności językowych czy predyspozycji lingwistycznych.

2. Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 12.00

3. Czas trwania sprawdzianu: 90 minut.

4. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim, zawiera zadania i problemy językowe dotyczące intuicji językowej i języka sztucznego.

5. Sprawdzian oraz klucz odpowiedzi jest przygotowywany w oparciu o opracowania zewnętrzne.

6. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.

7. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego.

8. Ze sprawdzianu można zdobyć 200 punktów.

9. Uzyskanie pozytywnego wyniku nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy siódmej dwujęzycznej.

10. Uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik testu podlegają dalszej procedurze rekrutacyjnej zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach

 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach planuje się otwarcie klasy VII dwujęzycznej. Będzie to oddział, w którym nauczanie będzie prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku niemieckim.

 

1. Co to jest oddział dwujęzyczny?

Jest to oddział, w którym dominuje zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, które polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym. To dążenie do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym. Co oczywiście rozłożone jest w czasie i wdrażane jest sukcesywnie.

 

2. Dlaczego język niemiecki

Językiem niemieckim, jako pierwszym językiem mówi ok. 90-95 milionów ludzi w Europie, co stanowi 13,3% wszystkich Europejczyków. Jest to także drugi najczęściej używany język w Europie po języku rosyjskim, francuskim (66,5 miliona mówiących) czy angielskim (64,2 miliona mówiących). Do krajów niemieckojęzycznych należą Niemcy, Austria, Szwajcaria)
i Liechtenstein.

Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Komorniki 2013-2020, w celu strategicznym nr 3 – Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy, Programie 3.2. Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy w punkcie 3.2.3. Rozwój kształcenia w zakresie języków obcych zakłada co następuje: Na terenach o wysokiej aktywności gospodarczej, gdzie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę techniczną i zarządczą jest duże, coraz większym problemem dla pracodawców staje się deficyt pracowników ze znajomością języków obcych, szczególnie angielskiego i niemieckiego. Z tego powodu, aby ułatwić uczniom szkół gminnych zdobywanie pracy na miejscu i poprawić konkurencyjność na rynku pracy planowane jest wprowadzenie drugiego języka obcego we wszystkich szkołach oraz zwiększenie liczby zajęć lekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy.

 

3. Jakie przedmioty będą nauczane po niemiecku?

W naszej szkole dwujęzycznie będzie prowadzona biologia i geografia.

 

4. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

W tej klasie uczeń, będzie miał 5 godziny języka niemieckiego, plus co najmniej dwa przedmioty prowadzone w języku niemieckim. Dodatkowo 5 godzin języka angielskiego.

 

5. Czy to oznacza, że od września przynajmniej dwa przedmioty będą prowadzone cały czas po niemiecku?

Nie! oznacza to, że uczniowie stopniowo będą wdrażani w ten język. Nauczyciele realizując podstawę programową będą włączali materiały niemieckojęzyczne. Część zajęć może być prowadzona w języku obcym, np. jedno z omawianych zagadnień lub jakichś problem, ale
o tym zadecyduje nauczyciel no i oczywiście uzależnione to będzie od poziomu znajomości języka przez klasę. W szkole podstawowej chodzi o to, by obcować z danym językiem, a nie by biegle się nim posługiwać. Na to przyjdzie czas w szkołach średnich lub na studiach. Idea dwujęzyczności ma być okazją do poszerzania nie tylko wiedzy typowej dla przedmiotu, ale również do poznawania słownictwa i zwrotów w języku niemieckim charakterystycznych dla omawianych zagadnień. Ponadto podczas dwóch dodatkowych godzin języka niemieckiego uczniowie będą mogli  poświecić  czas  na doskonalenie gramatyki, konwersacji i zdobywanie wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych. Nie taki bowiem diabeł straszny jak go malują.......

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również:

Zobacz wszystkie
Zamknij X
Nasza strona korzysta z ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.